Budaörsi Passió 2025

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Budaörsi Passió Egyesület (2040 Budaörs, Budapesti út 45.
Adószám: 18720930-2-13, a továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett budaorsipassio.eu oldal Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban álló adatkezelési gyakorlatát ismerteti.

 
1. Az adatkezelő személye

Az adatkezelő neve: Budaörsi Passió Egyesület

Az adatkezelő címe: 2040 Budaörs, Budapesti út 45.

Elérhetőség: info@budaorsipassio.eu

2. Az adatkezelési tevékenységek bemutatása

Az adatkezelés célja : A Budaörsi Passió Egyesület célja a Budaörsi Passió hagyományának megőrzése. Ennek keretében rendszeresen – néhány évente – megrendezi a Budaörsi Passió előadássorozatot. Az előadásban és annak megszervezésében közremőködők adatait az Adatkezelő kapcsolattartás céljára használja. A hírlevélre feliratkozók adatait az Adatkezelő tájékoztatás céljára használja.

A kezelt adatok köre: A budaorsipassio.eu oldalon közreműködőnek jelentkezők egy űrlapot töltenek ki, amelyen szerepel a jelentkező neve, email címe és telefonszáma. A budaorsipassio.eu oldalon a hírlevélre feliratkozók egy űrlapot töltenek ki, amelyen szerepel a feliratkozó neve és email címe. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

Az adatok megőrzési ideje: mind a közreműködőnek jelentkezők, mind a hírlavélfeliratkozók esetében 5 év

3. Az adatok Továbbítása és tárolása

Adatait a WP forms és Tablesome bővítményekkel dolgozzuk fel, a gallaidesign kft. által biztosított tárhelyen tároljuk.

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatás és hozzáférés joga: Ön tájékoztatást kérhet az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatokról, valamint kérheti azok másolatának átadását.

Helyesbítéshez való jog: a Ön kérheti az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok helyesbítését, ha azok nem pontosak vagy nem teljesek. Amennyiben Ön az Adatkezelő részére olyan személyes adatot is a rendelkezésére bocsát, amely az adatkezelés céljához nem szükséges, azt az Adatkezelő törli.

Elfeledtetéshez való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő törölje az Önnel kapcsolatban tárolt adatokat az adatbázisából, különösen ha az adatkezeléshez adott korábbi hozzájárulását visszavonja vagy az adatok kezelése jogellenes módon történik.

Adatkezelés korlátozásának joga: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha

a) vitatja a személyes adatok pontosságát és az Adatkezelés korlátozását kéri arra az időre, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Adathordozhatósághoz való jog: személyes adatok automatizált kezelése esetén Ön kérheti, hogy a tárolt személyes adatokat az Adatkezelő tagolt, géppel olvasható (interoperábilis) formátumban a Felhasználó részére átadja, illetve technikai megvalósíthatóság esetén egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Egyesületünk jelenleg a GDPR értelmében nem kezel automatizáltan adatot, a kezelt adatokról folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű, közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat ellátásához, vagy az adatkezelő illetve harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Szolgáltatás nyújtásakor Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli annak adatait, ezért tiltakozásra csak a hozzájárulás hiányában is elvégzendő kötelező adatkezelés (például eseti adattovábbítás) esetén van mód.

Bírósági felülvizsgálathoz való jog: abban az esetben, ha a Felhasználó megítélése szerint a GDPR rendelkezéseit sértő adatkezelésről van szó, Panaszt tehet a – szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – illetékes felügyeleti hatóságánál. A Felhasználónak a pansztételi jog mellett joga van hatékony bírósági jogorvoslatot is igénybe venni, különösen ha úgy ítéli meg, hogy a GDPR alapján elfogadott szabályok értelmében az Adatkezelő (vagy 3. személy) megsértette jogait, vagy ha a felügyeleti hatóság a panasz alapján nem jár el, azt elutasítja vagy megalapozatlannak minősíti.